Statut

– STATUT FUNDACJI –
FUNDACJA NATURALNIE EDUKACYJNA
tekst jednolity
wg stanu na dzień 7 stycznia 2018 r.

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja naturalnie edukacyjna”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy
  z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Janinę Niedośpiał, Annę Machacz, Monikę Dworakowską
  i Kamilę Golec zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym, sporządzonym przez Notariusza Annę Paszkiewicz w Krakowie, dnia 05 lutego 2015 roku (Rep. A 656/2015).

§ 2.

 1. Fundacja działa na obszarze całego kraju oraz poza jego granicami.
 2. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 3.

Działalność Fundacji nadzoruje Minister Gospodarki.

Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 4.

Celami Fundacji są:

 1. rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 2. rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w szczególności przez kobiety;
 3. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie wszystkich szczebli, w szczególności edukację kobiet oraz dzieci w zakresie przedsiębiorczości;
 4. zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w szczególności matek z dziećmi poniżej 6 roku życia;
 5. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności godzenia ról zawodowych i rodzicielskich kobiet;
 6. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności matek z dziećmi poniżej 6 roku życia;
 7. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w szczególności w życiu zawodowym;
 8. rozwój kultury i  sztuki, w szczególności rękodzieła tworzonego przez kobiety;
 9. wypoczynek dzieci i młodzieży;
 10. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności klastrów kobiecych biznesów;

§ 5.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację szkolnych i pozaszkolnych form edukacji dzieci i młodzieży;
 2. podejmowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej;
 3. przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy;
 4. prowadzenie zorganizowanej działalności edukacyjnej w kraju i zagranicą;
 5. współpracę z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i poza jego granicami;
 6. organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, wymian międzynarodowych i wewnątrz kraju, staży, spotkań, wyjazdów studyjnych, prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej i turystycznej, promocja i wsparcie wolontariatu;
 7. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno- szkoleniowej;
 8. organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Fundacji oraz inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów Fundacji.
 9. organizowanie i wspieranie akcji społecznych, informacyjnych kampanii społecznych, projektów artystycznych i edukacyjnych, konkursów, pokazów, wystaw, targów oraz innych wydarzeń związanych z celami Fundacji;
 10. organizowanie kanałów sprzedaży towarów lub usług wytwarzanych przez kobiety;
 11. inspirowanie, tworzenie i wspieranie społeczności, grup, projektów i narzędzi służących rozwojowi działalności gospodarczej, edukacji oraz wymianie wiedzy, doświadczeń
  i pomysłów przez kobiety, w tym pomoc w tworzeniu klastrów kobiecych biznesów;
 12. inicjowanie i wspomaganie współpracy przedsiębiorczych  kobiet z innymi przedsiębiorcami w tym z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami;
 13. doradztwo dla kobiet rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą;
 14. działania mające na celu pomóc przedsiębiorczym kobietom w dotarciu ze swoją ofertą
  do potencjalnych rynków zbytu;
 15. promowanie działań mających na celu godzenie życia zawodowego i rodzinnego;
 16. promowanie stosowania dobrych praktyk w biznesie;
 17. organizowanie lub prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, wykładów, konferencji itp., mających na celu pomoc kobietom w rozwoju osobistym i zawodowym m. in. w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej;
 18. organizowanie lub prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, wykładów, konferencji itp. skierowanych do dzieci i młodzieży;
 19. organizowanie różnych form integracji poprzez wyjazdy szkoleniowe, study tour, wypoczynek dla rodzin;
 20. publikację materiałów drukowanych (książki, broszury itd.);
 21. prowadzenie strony internetowej oraz stron na portalach społecznościowych;
 22. współpracę z podmiotami, których cele są zbieżne z celami działania Fundacji.

§ 6.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§ 7.

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1,800,00 zł (jednego tysiąca ośmiuset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Z funduszu założycielskiego, na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 8.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Fundatorzy nie odpowiadają za zobowiązania Fundacji.

§ 9.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. działalności gospodarczej wskazanej w Statucie;
 2. zbiórek publicznych;
 3. odpisów podatkowych;
 4. dotacji, subwencji, grantów;
 5. darowizn, spadków, zapisów.

§ 10.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Zarząd Fundacji

§ 11.

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
 3. Sposób zatrudnienia członków Zarządu oraz ich wynagradzania określają Fundatorzy.
 4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:
  a. w przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji,
  b. w razie odwołania,
  c. z chwilą śmierci.
 6. Fundator powołuje Prezesa Zarządu i Członka lub Członków Zarządu.

§ 12.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 13.

Zarząd Fundacji:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
b) opracowuje plany jej działania;
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
d) sprawuje zarząd jej majątkiem;
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, opowiada za realizację jej celów statutowych oraz za wyniki działalności finansowo-gospodarczej;
h) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji

§ 14.

 1. Fundatorzy Fundacji mogą wejść w skład Zarządu Fundacji.
 2. Prezes Zarządu występuje z wnioskiem do Fundatorów o uzupełnienie składu Zarządu zmniejszonego wskutek ustąpienia lub śmierci członka Zarządu.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 15.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  1) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z
  2) Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z
  3) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z
  4) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 46.45.Z
  5) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.75.Z
  6) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z
  7) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet  47.99.Z
  8) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach 47.19.Z
  9) Wydawanie książek 58.11.Z
  10) Wydawanie gazet 58.13.Z
  11) Wydawanie periodyków i pozostałych czasopism 58.14.Z
  12) Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
  13) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z
  14) Działalność portali internetowych 63.12.Z
  15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z
  16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
  17) Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja 70.21.Z
  18) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
  19) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
  20) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z
  21) Działalność fotograficzna 74.20.Z
  22) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
  23) Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z
  24) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z
  25) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
  26) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
  27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane 85.59.B
  28) Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
  29) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z
  30) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z
  31) Artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z
  32) Pozostała działalność rozrywkowa 93.29.Z
  33) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 96.02.Z
  34) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z

§ 16.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 17.

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 18.

Zmian w Statucie dokonują Fundatorzy.

§ 19.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może tworzyć bądź przystępować
  do spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, bądź też ustanawiać nowe fundacje. Jednakże tylko wtedy jeśli w wyniku takiego działania nie ulegną zmianie cele Fundacji.
 2. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 20.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów Fundacji określonych w Statucie.

§ 21.

Likwidatorami Fundacji są Członkowie Zarządu Fundacji

§ 22.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejszy tekst jednolity uwzględnia zmiany Statutu przyjęte przez Fundatorów:
– Uchwałą nr 1/03/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
– Uchwałą nr 2/2018 z dnia 7 stycznia 2018 r.

Zarząd

Kontakt

Anna Machacz:
+48 516 126 265

Monika Dworakowska:
+48 510 110 100

biuro@fundacja-edukacyjna.pl

ul. Kobierzyńska 168A/1
30-382 Kraków, Małopolskie

NIP: 6762486582

Regon: 361114675

Konto: PL26 2530 0008 2055 1034 5120 0001